СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Посада

Прізвище, ім’я та по батькові

Телефон

№ кімнати

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

Завідувач сектору

ЧІГІРІНОВА Олена Анатоліївна

58-14-88

403

Відділ збирання та введення даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами, роботи з постачальниками адміністративних

даних і ведення реєстру статистичних одиниць

Начальник відділу

КУБРАКОВА Наталя Станіславівна

58-17-78

4-34-05

210

Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення

Начальник відділу

ДЕЛІКАТНА Тетяна Євгенівна

4-10-05

503

Відділ  реєстрації  цін

Начальник відділу

МАНДЗЮК Світлана Миколаївна

58-17-80

409

Управління обробки статистичних даних

Начальник управління

ДЕЙНЕГА Оксана Василівна

4-12-16

203

Відділ обробки даних статистики виробництва, послуг, фінансів та структурної статистики

Начальник відділу

ЯЦИНА Інна Володимирівна

58-13-00

209

Заступник начальника відділу

ЧУБЕНКО Олена Валентинівна

4-12-22

209

Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища

Начальник відділу

ЛИСИЧ Галина Іванівна

58-17-76

305

Відділ обробки даних статистики торгівлі та енергетики

Начальник відділу

ЄВДОКИМЕНКО Ірина Володимирівна

58-19-39

58-14-98

208

Відділ обробки даних соціальної статистики

Начальник відділу

ДЖАМАН Надія Михайлівна

58-14-88

404

Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення

Начальник відділу

СІНЬКОВСЬКА Марина Миколаївна

58-15-88

4-17-22

502

Заступник начальника відділу

ВАСИЛИШИНА Мирослава Веніамінівна

4-10-05

503

Відділ обробки даних демографічної статистики

Начальник відділу

ЛІСТАРХОВА Наталія Петрівна

58-11-77

407

Управління аналізу статистичних даних

Начальник управління

КОРОПОТНИЦЬКА Марія Василівна

58-17-74

304

Відділ аналізу даних економічної статистики

Начальник відділу

ШАРОВА Ніна Іванівна

58-13-44

58-18-99

306

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

Начальник відділу

БРУХОВИЧ Галина Василівна

58-15-05

58-15-60

405

Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю

Начальник відділу

ШЕМУНЯ Олена Ростиславівна

58-14-78

58-17-58

401

Відділ  інформаційних  технологій

Начальник відділу

4-10-21

101

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Начальник управління–головний бухгалтер

4-18-35

414

Відділ фінансово-економічної та договірної роботи

Начальник відділу

КУНЬКО Світлана Володимирівна

4-10-36

415

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Заступник начальника управління–

начальник відділу–заступник головного бухгалтера

БЕЛІНСЬКА Жанна Юріївна

4-10-36

415

Відділ  господарського  забезпечення

Начальник відділу

ОГОРОДОВ Віктор Геннадійович

4-04-32

4-14-06

108

Відділ управління персоналом та документального забезпечення

Начальник відділу

ДОЛГОРУК Юрій Миколайович

58-15-10

303

 

Головний спеціаліст

з питань режимно-секретної роботи

ЛОГУНОВА Марина Дмитрівна

58-13-33

 

 

Головний спеціаліст–юрисконсульт

ІВАНІЧЕК Олег Миколайович

58-13-55

301

 

Головний спеціаліст з питань запобігання

та виявлення корупції

ПЕНЬКО Іван Васильович

58-13-55

301

 

Головний спеціаліст

з питань захисту інформації

ЗВЯГІНЦЕВ Віталій Миколайович

4-10-21

101

Відділ забезпечення реалізації платних послуг

Начальник відділу

 

4-12-16

203

 

 

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

 

Cектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності забезпечує реалізацію державної політики з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності. Забезпечує координацію робіт з формування плану державних статистичних спостережень, функціонування системи управління якістю в Головному управлінні.

Відділ збирання та введення даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами, роботи з постачальниками адміністративних даних і ведення реєстру статистичних одиниць забезпечує реалізацію державної політики з питань взаємодії з респондентами, постачальниками адміністративних даних і ведення реєстру статистичних одиниць. Здійснює приймання, реєстрацію, аналіз та введення статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в регіоні. Забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень. Забезпечує повноту охоплення респондентів державних статистичних спостережень.

Забезпечує ведення та використання даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і реєстрів респондентів статистичних спостережень у регіоні. Надає користувачам інформацію з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення забезпечує реалізацію державної політики у забезпеченні збирання даних вибіркових обстежень населення (домогосподарств). Здійснює організацію та координацію роботи уніфікованої мережі фахівців з інтерв’ювання у регіоні.

Відділ реєстрації цін здійснює реєстрацію, збирання, опрацювання, узагальнення статистичної інформації про зміну роздрібних цін на товари та послуги, ціни виробників промислової продукції, ціни матеріальних ресурсів у будівництві та на ринку житла; оприлюднення інформації про індекси споживчих цін (індекси інфляції); надання місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичної інформації в галузі статистики цін; участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології з питань статистики цін на базі наукових розробок та міжнародних стандартів.

Відділ обробки даних статистики виробництва, послуг, фінансів та структурної статистики забезпечує реалізацію державної політики у сфері обробки даних статистики виробництва, послуг, фінансів та структурної статистики. Здійснює опрацювання статистичної інформації зі структурної статистики, статистики послуг, капітальних інвестицій, основних засобів, промисловості, будівництва, технологій та інновацій, транспорту та фінансів підприємств регіону.

Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища забезпечує реалізацію державної політики у сфері обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища. Здійснює опрацювання та аналіз статистичної інформації зі статистики сільського, лісового, рибного господарства, мисливства та екології. Здійснює опрацювання даних вибіркових обстежень сільськогосподарської діяльності  населення у сільській місцевості регіону.

Відділ обробки даних статистики торгівлі та енергетики забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики торгівлі та енергетики. Здійснює опрацювання статистичної інформації зі статистики торгівлі та енергетики регіону.

Відділ обробки даних соціальної статистики забезпечує реалізацію державної політики у сфері обробки даних соціальної статистики.

Здійснює опрацювання статистичної інформації зі статистики оплати праці та соціально-трудових відносин, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, населених пунктів та житла, правосуддя та злочинності, культури, політичної та іншої суспільної діяльності, туризму та науки.

Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики доходів та умов життя домогосподарств, зайнятості та безробіття населення. Здійснює опрацювання даних вибіркових обстежень населення з проведення обстеження умов життя домогосподарств та економічної активності населення у регіоні.

Відділ обробки даних демографічної статистики проводить державні статистичні спостереження зі статистики населення та міграції. Поширює статистичну  інформацію про демографічну ситуацію в регіоні: адміністративно-територіальний поділ, чисельність, природний та міграційний рух населення, його склад за статтю та віком. Бере участь у реалізації державної політики у галузі статистики населення, здійснює організацію та проведення статистичних спостережень за демографічними процесами в регіоні, розрахунок їх кількісних та якісних характеристик, а саме дані про чисельність населення, народжуваність, смертність, шлюбність, розлучуваність, міграцію населення та його статево-віковий склад; бере участь в організації та проведеннї переписів населення; приймає участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології з питань демографічної статистики; готує статистичні та інші статистичні  матеріали; готує відповіді на запити користувачів, в тому числі публічної інформації з питань статистики населення; надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в галузі демографічної статистики.

Відділ аналізу даних економічної статистики забезпечує реалізацію державної політики з питань аналізу даних економічної статистики. Здійснює аналіз статистичної інформації зі статистики промисловості, науки та інновацій, внутрішньої торгівлі, транспорту і зв’язку, нефінансових послуг, будівництва, капітальних інвестицій, транспорту, нефінансових послуг, енергетики, зовнішньоекономічної діяльності, структурної статистики та фінансів підприємств регіону.

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики забезпечує реалізацію державної політики з питань аналізу даних демографічної та соціальної статистики. Здійснює аналіз статистичної інформації зі статистики оплати праці та соціально-трудових відносин, зайнятості та безробіття, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, населених пунктів та житла, правосуддя та злочинності, політичної та іншої суспільної діяльності, культури та туризму.

Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю забезпечує реалізацію державної політики з питань поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю, формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону. Надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень. Вивчає потреби користувачів у статистичній інформації. Забезпечує рівний доступ користувачів до статистичної інформації та методології складання. Надає послуги та статистичну інформацію користувачам на платній основі. Забезпечує в межах повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління, у встановленому законодавством порядку.

Відділ забезпечення реалізації платних послуг проводить статистичні спостереження та надає послуги на платній основі користувачам у відповідності до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000р. № 1659 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011р. № 820).

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2015